Overstappen met uw servicenummers

Stap eenvoudig over met uw servicenummers

0800 nummers en 0900 nummers worden vaak op naam gezet. Controleer of dit mogelijk is bij uw nummer op de website van ACM. Geografische servicenummers staan niet op naam. Deze nummers worden uitgegeven door de telecomoperator. Is het nummer niet in bruikleen? Dan kunt u met dat nummer overstappen naar elke Nederlandse aanbieder. Stap eenvoudig over met uw servicenummers.

Overstappen naar Zakelijkenummers.nl

U kunt met uw nummers eenvoudig overstappen naar Zakelijkenummer.nl. Indien u een contract met ons aangaat zoeken wij uit per wanneer u kunt overstappen. Om ervoor te zorgen dat u geen dubbele kosten heeft, zorgen wij ervoor dat uw Zakelijkenummers.nl contract pas ingaat op de overstap datum.

Overstappen van Zakelijkenummers.nl naar een andere operator

Als u van Zakelijkenummers.nl wilt overstappen naar een andere operator zorgen wij er ook voor dat u niet met dubbele kosten geconfronteerd wordt. Aangezien niet elke operator met het COIN overstap systeem werkt kan het voorkomen dat uw nieuwe operator de overstap datum niet bij ons opvraagt. In dat geval zullen wij de overstap blokkeren en de juiste datum teruggeven. Dit is in lijn met de portering afspraken zoals deze tussen alle marktpartijen in COIN zijn vastgelegd.

Voordat u een overstap maakt vragen wij u om eerst uw contract conform de algemene voorwaarden op te zeggen. Hierdoor kunnen wij onze klantendatabase actueel houden en een juiste facturatie nastreven. Ook vragen wij u om de overstap en de reden toe te lichten om zo misverstanden te voorkomen. In onze portal kunt u eenvoudig aangeven dat de ’Telecom-Protect’ uitgezet wordt door een opzegging in te dienen. Het proces zorgt dan voor een ordentelijke overstap.

Vroeger kon u als klant een slot- of boete-nota ontvangen als een telecomoperator probeerde het nummer eerder over te zetten. Echter, recente uitspraken van de rechtbank van Amsterdam hebben ervoor gezorgd dat telecomoperators op de einddatum van uw overeenkomst standaard porteren (overzetten van aanbieder), tenzij u uitdrukkelijk anders wenst. U hoeft zich dus niet druk te maken om dubbele kosten.

Met de COIN-overstapservice kunnen operators onderling de einddatum van uw contract opvragen en op die manier de overstap efficiënt inregelen.

Toepassingsbereik

Deze afspraken gelden bij aanbieder gestuurd[1] overstappen en/of porteren, waarbij aanbieders gebruik maken van COIN-processen. Waar relevant wordt de gelding van deze afspraken nader vastgelegd in de betreffende COIN-standaarden. Bij een aanbieder gestuurde overstap leidt de ontvangende aanbieder het overstap proces en biedt deze de abonnee aan om namens hem diens overeenkomst(en) met de overdragende aanbieder op te zeggen, met ingang van de datum die de abonnee met de ontvangende aanbieder is overeengekomen. Indien de abonnee van dit aanbod gebruik maakt en een volmacht voor een aanbieder gestuurde overstap verstrekt, zegt de ontvangende aanbieder de betreffende overeenkomst(en) op.

COIN-leden dienen deze afspraken toe te passen voor ten minste al hun abonnees die aanbieder gestuurd overstappen en/of porteren over abonnees die consument of micro-onderneming zijn. Dit geldt voor zover zij een elektronische communicatiedienst afnemen die gelijk is aan of vergelijkbaar is met een elektronische communicatiedienst die wordt aangeboden aan abonnees die consument zijn[2], en waar relevant in aanvulling op vereisten uit wet- en regelgeving. Op geen enkele manier vormen deze afspraken een inperking van rechten of verplichtingen uit wet- en regelgeving.

Na formele vaststelling en volgens het COIN-reglement Change Request Procedure, worden de voorwaarden en verplichtingen uit deze afspraken onderdeel van de relevante dienstovereenkomst en bijbehorende COIN-standaarden. Daarmee komen eerdere COIN-afspraken uit COINCRs 337v6 (Methode van machtiging) en 344v5 (Procedure opvragen machtigingen) te vervallen.

Uitgangspunten

Er zijn een aantal uitgangspunten van toepassing bij het overstappen met servicenummers:

  1. De ontvangende aanbieder staat er jegens overdragende aanbieder voor in dat hij beschikt over een toereikende volmacht van de abonnee voor porteren en/of een aanbieder gestuurde overstap, voordat hij een overstap- en/of porteer verzoek doet aan de overdragende aanbieder;
  2. Het opvragen van bewijs van volmacht vindt slechts plaats indien er bij de overdragende aanbieder gerede twijfel bestaat of de ontvangende aanbieder beschikt over een toereikende volmacht;
  3. Bij gerede twijfel over de voortijdige beëindiging van de overeenkomst, kan de overdragende aanbieder verlangen, voordat hij medewerking verleent aan een portering en/of overstap, dat de ontvangende aanbieder aantoont dat hij beschikt over een toereikende volmacht. In dit geval moet uit de volmacht blijken dat de abonnee expliciet is geïnformeerd over een eventuele afkoopsom en dat de abonnee uitdrukkelijk heeft ingestemd om eventuele kosten daarvan te dragen.

[1] Bijvoorbeeld bij overstappen in de zin van art. 7.2c Tw en/of bij nummerportering in de zin van art. 4.10 Tw.

[2] In de zin van art. 7.2c, derde lid, onderdeel a Tw juncto art. 3.7 Besluit overstapdienst telecom

Deel dit artikel

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on skype
Skype

recent posts